Zapytanie ofertowe

Zamawiający:

Towarzystwo Wspierania Dzieci i Młodzieży z Cukrzycą z siedzibą we Wrocławiu ; 50-084 Wrocław ul. Małachowskiego 10/9 ; tel. 601 615 177

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie zajęć edukacyjnych zgodnie z planem zajęć podczas obozu szkoleniowego diabetologicznego dla dzieci i młodzieży z cukrzycą oraz opieka nad uczestnikami obozu w zakresie przestrzegania prawidłowej terapii cukrzycowej.

Szczegółowe warunki zamówienia:

Miejsce realizacji zlecenia:  Ośrodek Wypoczynkowy „Jaroszowiec” położony w Łazach przy ul. Leśnej 24 nad morzem.

Termin realizacji zlecenia:    od 30 lipca  do 13 sierpnia 2016 r,

 

Zajęcia powinny być prowadzone zgodnie z planem  zajęć edukacyjnych.

a)    Zajęcia grupowe – 7 szkoleń  po 2 godz. Liczba godzin:14

b)    Zajęcia indywidualne – 14 dni po 2 godz. liczba godzin: 28

Łączna liczba godzin : 42

 

Wymagane wiadomości do realizacji zajęć na obozie:Informacja na temat co to jest cukrzyca, jakie są przyczyny zachorowania, co to jest insulina i jaką funkcję pełni w organizmie, zasady i znaczenie samokontroli w procesie leczenia i w czasie wyjazdu wakacyjnego przy wzmożonym wysiłku fizycznym, co to jest hipoglikemia, hiperglikemia – ustalenie zasad prawidłowego postępowania , jak smacznie i zdrowo się odżywiać, wyliczanie wymienników węglowodanowych i białkowo tłuszczowych, znaczenie indeksu glikemicznego, znajomość obsługi pomp insulinowych oraz zakładania zestawów infuzyjnych, nocne pomiary poziomów cukru (fenomen brzasku).

 

Pozostałe zadania Oferenta:sporządzenie sprawozdania z wykonania przedmiotu umowy.

Warunki jakie musi spełniać Zleceniobiorca:

a.       pielęgniarka z ukończonymi szkoleniami w zakresie edukacji diabetologicznej,preferowane certyfikat – trener pompy, znajomość osprzętu diabetologicznego: glukometrów, wstrzykiwaczy insulinowych typu PEN

b.      pielęgniarka specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa diabetologicznego lub

c.       pielęgniarka edukator diabetologiczny

oraz:

d.      minimum 3-letnie doświadczenie w pracy z dziećmi chorymi na cukrzycę .

e.      doświadczenie w zakresie prowadzenia edukacji zdrowotnej.

f.         aktualne orzeczenie lekarza medycyny pracy o możliwości wykonywania świadczeń deklarowanych do realizacji zadań objętych zapytaniem ofertowym lub podpisane oświadczenie o posiadaniu aktualnego orzeczenia lekarza medycyny pracy o możliwości wykonywania świadczeń deklarowanych do realizacji zadań objętych zapytaniem ofertowym

Oferty proszę zgłaszać listownie w formie pisemnej na druku formularza ofertowego

Miejsce i czas wysłania oferty: Towarzystwo Wspierania Dzieci i Młodzieży z Cukrzycą , 50-084 Wrocław, ul. Małachowskiego 10/9. Oferty przyjmowane są do 20.04. 2016 do godziny 15:00

Załącznik:

1.       Formularz ofertowy

2.       oświadczenie o posiadaniu aktualnego orzeczenia lekarza medycyny pracy o możliwości wykonywania świadczeń deklarowanych do realizacji zadań objętych zapytaniem ofertowym

Osoba prowadząca : Rozwita Pasierska ; tel. 601 615 177