Zapytanie ofertowe

Zamawiający:

Towarzystwo Wspierania Dzieci i Młodzieży z Cukrzycą z siedzibą we Wrocławiu ; 50-084 Wrocław      ul. Małachowskiego 10/9 ; tel. 601 615 177

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie zajęć edukacyjnych oraz indywidualnych porad psychologicznych podczas obozu szkoleniowego dla dzieci i młodzieży z cukrzycą  insulinozależną.

Szczegółowe warunki zamówienia:

Miejsce realizacji zlecenia:  Ośrodek Wypoczynkowy „Jaroszowiec” położony w Łazach przy ul. Leśnej 24 nad morzem.

Termin realizacji zlecenia:    od 30 lipca do 13 sierpnia 2016 r.

 

Zajęcia powinny być prowadzone zgodnie z planem  zajęć edukacyjnych.

a)    Zajęcia grupowe – 7 szkoleń  po 2 godz. Liczba godzin:14

b)    Zajęcia indywidualne – 14 dni po 2 godz. liczba godzin: 28

Łączna liczba godzin : 42

Zadania do realizacji w trakcie zajęć: nauka komunikacji, kształtowania więzi opartych na wzajemnym szacunku, nauka poznawania różnych technik komunikacji interpersonalnej i nabywania umiejętności stosowania ich w praktyce . Nauka kształtowania umiejętności pracy w zespole, odpowiedzialności indywidualnej i grupowej oraz rozwiązywania problemów i konfliktów grupowych, integracja  całej społeczności biorącej udział w obozie, poprawa funkcjonowania emocjonalnego i społecznego dzieci  i młodzieży, zapobieganie poczuciu wyobcowania  i niezrozumienia z uwagi na stan zdrowia dzieci i młodzieży, radzenie sobie ze stresem, przygotowanie dzieci i młodzieży do aktywnego uczestnictwa w życiu, rozwój postaw prozdrowotnych istotnych dla zwiększania jakości życia dzieci i młodzieży oraz zagadnienie priorytetowe : akceptacja choroby przez młodego diabetyka.

Pozostałe zadania Oferenta: sporządzenie sprawozdania z wykonania przedmiotu umowy.

Warunki jakie musi spełniać Zleceniobiorca:

a.       Wykształcenie kierunkowe: magister psychologii

b.      Doświadczenie w zakresie prowadzenia zajęć z dziećmi chorymi na cukrzycę min. 3 lata

c.       Aktualne orzeczenie lekarza medycyny pracy o możliwości wykonywania świadczeń deklarowanych do realizacji zadań objętych zapytaniem ofertowym lub podpisane oświadczenie o posiadaniu aktualnego orzeczenia lekarza medycyny pracy o możliwości wykonywania świadczeń deklarowanych do realizacji zadań objętych zapytaniem ofertowym

Oferty proszę zgłaszać listownie w formie pisemnej na druku formularza ofertowego

Miejsce i czas złożenia oferty: Towarzystwo Wspierania Dzieci i Młodzieży z Cukrzycą , 50-084 Wrocław, ul. Małachowskiego 10/9. Oferty przyjmowane są do 20.04. 2016 do godziny 15:00

Załącznik:

 

1.       Formularz ofertowy   

2.       Oświadczenie o posiadaniu aktualnego orzeczenia lekarza medycyny pracy o możliwości wykonywania świadczeń deklarowanych do realizacji zadań objętych zapytaniem ofertowym                                        

 

 Osoba prowadząca : Rozwita Pasierska ; tel. 601 615 177